تبلیغات
آپلود عکس رایگان پرندگان زینتی/قرقاول - تعیین جنسیت جوجه
**اولین و جامع ترین وب تخصصی انواع نژاد قرقاول در ایران**

می توان با تعین جنسیت در جوجه ها به موارد زیر دست یافت :

- جدا کردن جوجه مرغ از جوجه خروسها در روز اول تولد.

- تعین جنسیت جوجه های یک روزه در نژاد های مرغ تخم گذار و مرغ مادر.

روشهای تشخیص جنسیت در جوجه های یکروزه:

الف) طریقه ژنتیکی 
 ب) طریقه ژاپنی

تعین جنسیت جوجه ها از راه ژنتیکی :

این عمل بسته به ژنهای دارد که روی کروموزومهای جنسی قرار دارد( صفات وابسته به جنس ).

که از صفات زود پر در آوردن و دیر پر در اوردن و رنگ پرها استفاده می شود.

استفاده از رنگ پرها در طریقه ژنتیکی عملی تر است. این روش را در پاره ای از نژادها می توان استفاده کرد.

تعین جنیست جوجه ها از راه ژاپنی:

اساس این روش بر روی تشخیص چگونگی بر جستگی  مخرج   در جوجه های یکروزه استوار شده است.

این برجستگیهای مخرج در برخی خروسها وجود دارد و در برخی مرغها نیست.پیچک